uploads/images/Actueel.jpg

Actueel

NIEUWS | NIEUWSBRIEF | ACTIE

Prinsjesdag 2014 | 18-09-2014

Hoe raken de plannen van Prinsjesdag uw portemonnee?

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. De miljoenennota is gepresenteerd met de plannen voor het jaar 2015. Hoe treffen de plannen uw portemonnee? Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Er is weer sprake van een licht herstellende economie. In 2015 komt de focus te liggen op het bestrijden van de werkloosheid en het creëren van banen. Dit is ook terug te zien in aangekondigde lastenverlichting voor werknemers. Het moet voor werkgevers goedkoper worden om werknemers aan te nemen en in dienst te houden. Helaas gaat dit deels ten koste van de ouderen. Er worden bijvoorbeeld ouderenkortingen geschrapt. Enkele plannen gericht op het inkomen, de eigen woning en op verzekeringen zullen wij nader voor u toelichten.


Tarief van de eerste belastingschijf wordt verlaagd
De heffing over inkomsten wordt in de eerste schijf met 0,25 procentpunt verlaagd. Dit is de belastingschijf waarin uw inkomen belast wordt tot een bedrag van ongeveer 20.000 euro. De heffing ligt op dit moment op 36,25 procent. Over het meerdere betaalt u belasting in de opvolgende belastingschijven.

Premie zorgverzekering en het eigen risico gaan omhoog
Eigenlijk was het vóór Prinsjesdag al bekend. De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting met iets minder dan 10 euro per maand stijgen. Het is aan de individuele verzekeraars om de exacte hoogte voor de premie voor de zorgverzekering van 2015 te bepalen. Het eigen risico voor 2015 staat wel al vast. Er is sprake van een stijging van het eigen risico naar 375 euro.

De rente over restschulden vijftien jaar aftrekbaar
De huizenmarkt ondervindt nog steeds veel hinder van de sterk gedaalde huizenprijzen sinds 2008. Om de huizenmarkt een duwtje in de rug te geven is de betaalde rente over gerealiseerde restschulden bij verkoop van de eigen woning voor een periode van vijftien jaar aftrekbaar in plaats van de huidige tien jaar.

Doorstroming op de huizenmarkt verbeteren
Twee crisismaatregelen die zijn getroffen om tijdelijk de huizenmarkt te ondersteunen, zijn nu permanent geworden. Het gaat hierbij om het recht op hypotheekrenteaftrek, nadat de eigen woning tijdelijk verhuurd is geweest. De tweede maatregel heeft betrekking op het recht om drie jaar lang hypotheekrente af te trekken van twee huizen, in plaats van twee jaar.

Lager BTW tarief voor bouwen en verbouwen tot 1 juli 2015 verlengd
Op het tarief voor arbeid blijft u tot 1 juli 2015 slechts 6 procent BTW betalen in plaats van de reguliere 21 procent. Het BTW-tarief was tijdelijk verlaagd om investeren in de eigen woning te stimuleren en om de economie extra aan te jagen.

De plannen van Prinsjesdag moeten nog inhoudelijk besproken worden. Niet alle plannen zullen ook daadwerkelijk door gaan.

>meer

Help uw kinderen financieel met hun eigen woning: fiscaal schenken of lenen! | 16-09-2014

Help uw kinderen financieel met hun eigen woning: fiscaal schenken of lenen!

Herstel woningmarktHet herstel van de woningmarkt is in gang gezet. Het aantal verkochte woningen in een jaar is weliswaar minder dan voor de crisis, maar de stijging is in 2014 ingezet. Topeconomen verwachten dat deze stijging doorzet in 2015. Ook zullen de woningprijzen 1 tot 3% stijgen.

Voor het herstel van de woningmarkt kunnen een aantal redenen worden opgevoerd, zoals:

 • De gedaalde woningprijzen.
 • De historisch lage hypotheekrente.
 • De tijdelijke, extra schenkingsvrijstelling van € 100.000 in het kader van de eigen woning.
 • Jarenlange, afwachtende houding van consumenten van hun koopbeslissing.
 • De stijging van de gemiddelde huur in 2013 en 2014 met ruim 9%.

Lagere hypotheek

De keerzijde is dat laatste jaren het maximaal te lenen hypotheekbedrag is beperkt. Bij aankoop kan men dan minder lenen als voorheen, waardoor of:

 • meer eigen (spaar)geld nodig is, of:
 • de koper zijn woningkeuze moet aanpassen.

Financiële hulp van ouders

Dat kan betekenen dat men niet altijd voldoende geld heeft om de woning te kunnen kopen. Maar financiële hulp van andere personen dan de hypotheekbank is mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld de ouders, andere familieleden en bekenden over (extra) vermogen beschikken, dan is het mogelijk om de kopers financieel bij te staan via een (belastingvrije) schenking. In plaatst van schenken is het ook mogelijk om geld uit te lenen aan de kinderen. Beide situaties -schenken en lenen- worden hierna kort uiteengezet.

Fiscaal vriendelijk schenken Tot 1 januari 2015 kan letterlijk iedereen -dus niet alleen beperkt tot ouders aan kinderen- maximaal € 100.000 belastingvrij schenken, mits dit bedrag door de ontvanger wordt gebruikt voor:

 • het kopen of verbouwen van een eigen woning als hoofdverblijf, of:
 • het (gedeeltelijk) aflossen van een bestaande hypotheekschuld.
Normaal kan dan boeterente verschuldigd zijn, maar een aantal banken heeft deze boeteclausule tot 2015 beperkt.Van belang is wel dat uiterlijk op 31 december 2014 het bedrag van de schenking is betaald en door de ontvanger is aangewend om de koop van de woning of de aflossing van de schuld te financieren.  Wordt de schenking -betaald in 2014- gebruikt om te verbouwen, dan geldt als eis dat de verbouwing uiterlijk in 2016 is afgerond. En dat er voor 1 maart 2015 een aangifte schenkbelasting wordt ingevuld, waarin een beroep op deze schenkingsvrijstelling wordt gedaan.

Dit jaar eindigt de grote schenkingsvrijstellingOp 1 januari 2015 vervalt deze ruime schenkingsvrijstelling en zijn er beperkende voorwaarden, zoals:

 • het bedrag is maximaal € 52.281 (dit bedrag wordt nog geïndexeerd voor 2015);
 • alleen ouders kunnen dit bedrag belastingvrij schenken aan kinderen;
 • de kinderen zijn tussen de leeftijd 18 en 40 jaar.

Populair: de schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000

De schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 is een tijdelijke maatregel en eindigt op 1 januari 2015. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft al aangekondigd, dat hij de periode niet gaat verlengen. Deze schenkingsfaciliteit is namelijk (te) populair en volgens informatie van de Belastingdienst al 50.000 keer gebruikt in de 1e helft van 2014.

Conclusie:

 1. Wanneer u als ouder aan uw kind meer wilt schenken dan € 52.281, dan is het noodzakelijk om dat in 2014 nog te doen.
 2. Wanneer uw kind al ouder is dan 40 jaar, dan is de schenkingsvrijstelling vanaf 2015 beperkt tot maximaal € 5.229. In 2014 is dat nog maximaal € 100.000.
 3. Alleen in 2014 kunnen andere personen dan de ouders (bijvoorbeeld grootouders) ook maximaal € 100.000 schenken. Vanaf 2015 vervalt deze mogelijkheid.
 4. De mogelijkheid om met de schenking zonder boete van de bank vervroegd af te lossen is vanaf 2015 minder ruim.

Schenken “woning onder water”

Dat de woningmarkt herstellende is, betekent niet dat alle problemen voorbij zijn. Vooral het hoge aantal huizen dat "onder water staat" is zorgelijk: 28% van alle koopwoningen. Onder water betekent, dat er een hypotheekschuld is, die groter is dan de waarde van het huis. Vooral jonge woningbezitters kunnen last hebben van deze onderwaarde. Het zijn de mensen die vlak voor het begin van de crisis een huis kochten. Zolang de woning niet verkocht is, is er feitelijk nog geen restschuld. De schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 kan toch ook in deze situaties worden benut door (een deel van) de hypotheekschuld vervroegd af te lossen. In dat geval kan de woning weer “boven water komen”.

Schenking restschuld

Ook kan deze schenkingsvrijstelling worden benut bij verkoop van de woning om een eventuele restschuld af te lossen. In dat geval hoeven de kinderen bij de aankoop van een volgende woning de restschuld niet extra mee te financieren.

Lenen in plaats van schenken

In plaats van schenken kan men ook geld lenen aan de kinderen in het kader van hun aankoop of verbouwing van de eigenwoning. De keuze tussen schenken of lenen is afhankelijk van de persoonlijke, financiële omstandigheden en voorkeuren. Zo’n onderhandse lening kan een aanvulling zijn op een andere financiering van een hypotheekbank of zelfs daarvoor in de plaats komen.

Fiscaal aftrekbare rente

Voor de kinderen is deze rente, net als betaalde hypotheekrente aan de bank, fiscaal aftrekbaar. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: vanaf 2013 is de rente onder andere aftrekbaar, wanneer er ook jaarlijks wordt afgelost op de lening.
Voor de ouders wordt de ontvangen rente belast op dezelfde wijze als de rente van een spaarrekening in box 3. Voor de ouders ontstaat er dan een rendementsvoordeel, omdat de rente van de lening veelal hoger is dan bijvoorbeeld de rente van een spaarrekening.
Eventueel kunnen de ouders jaarlijks een deel terugschenken aan de kinderen. Om fiscale reden moeten de kinderen eerst betalen en de ouders het bedrag van de schenking daadwerkelijk betalen (dus niet intern verrekenen). Anders kunnen de kinderen hun rente niet fiscaal aftrekken.


Rekenvoorbeeld

De ouders hebben een vermogen op een spaarrekening van € 125.000. De rente is 1,25%.Stel dat de ouders hiervan € 75.000 lenen aan hun kind tegen -stel- een rente van 4%. De lening wordt in gelijke delen jaarlijks afgelost over een periode van 30 jaar. In het 1e jaar betaalt dus het kind € 3.000 aan rente en € 2.500 aan aflossing, totaal € 5.500.

 1. Financiële situatie ouders: in plaats van een spaarrente van € 937,50 (1,25% over € 75.000) ontvangen de ouders nu € 3.000. Bovendien wordt de lening in termijnen terugbetaald.
 2. Financiële situatie kind: de betaalde rente is aftrekbaar. Stel dat de belasting gemiddeld 40% is, dan betaalt het kind aan netto-rente € 1.800 en aan aflossing € 2.500, totaal € 4.300.

Conclusie: met toepassing van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (in 2014: € 5.229) kunnen de ouders de financiële last van hun kind verlagen tot -in dit voorbeeld- nihil.


Aandachtspunten familielening

 1. Leg de lening vast in een schriftelijke, onderhandse leningovereenkomst. Bij voorkeur in een notariële akte. Leg deze zaken zorgvuldig vast, zodat u achteraf geen misverstanden krijgt.
 2. Leg de essentiële onderdelen van de familielening vast, zoals:• het rentepercen¬tage en de duur van de rentevastperi¬ode;• het aflossingsschema, de leensom, de bestemming eigenwoninglening;• de reguliere opzeggingsgronden, wanneer de rente verschuldigd is (maandelijks vooraf/achteraf/ jaarlijks en/of bij vooruit betaling).
 3. De hoogte van de rente moet –afhankelijk van de directe opeisbaarheid van de lening- gekoppeld  zijn aan de zakelijke marktrente of minimaal 6%.
 4. Als de familielening rentevrij is (de rente is 0%), dan rekent de fiscus vaak met een veronderstelde zakelijke rente of normrente van 6% en belast al deze bedragen in één keer met schenkbelasting. De  schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 geldt hier niet voor.
 5. Jaarlijks verstrekken de hypotheekbanken informatie over rente en aflossing van hun leningen aan de Belastingdienst. Bij een familielening moet u dat zelf doen. Dat kan eenvoudig elk jaar via het invullen van een online formulier “Opgaaf lening eigen woning” op de site van de Belastingdienst.

Uw Erkend Hypothecair PlannerOver de vergelijking tussen schenken en lenen is nog veel meer te vertellen. De Erkend Hypothecair Planner helpt u graag met een verantwoorde keuze maken. Zo kunnen wij voor u berekenen of het in uw situatie financieel interessant is om te lenen of te schenken.

>meer

Vertrouwen in het pensioeninkomen is afgenomen | 02-09-2014

De kennis van Nederlanders over hun eigen pensioen is niet groot. Een grote meerderheid van de mensen geeft zelf aan er niet veel van te weten. Dit blijkt uit een recent onderzoek.

Tweemaal per jaar wordt er onderzoek gedaan naar de beleving van consumenten over de oudedagsvoorziening en trends en ontwikkelingen op dit terrein. In dit artikel delen we enkele resultaten met u.

Beperkte kennis over het pensioen
De (zelf ingeschatte) kennis over pensioenen is - net als in voorgaande jaren - beperkt. Uit onderzoek blijkt dat het vooral de mensen die bijna met pensioen gaan en zzp'ers zijn, die er meer van zeggen te weten. Ook hogeropgeleiden zeggen meer kennis te hebben van hun pensioen.

Minder vertrouwen in het pensioeninkomen
Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer mensen zich zorgen gaan maken over hun pensioen. Ze zien dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt. Ook zien ze dat steeds in het nieuws is dat het pensioen onbetaalbaar dreigt te worden. Vier op de tien Nederlanders denken dat de manier waarop het huidige pensioenstelsel geregeld is, slecht voor de eigen situatie uitpakt.

Vooral jongeren verwachten dat het huidige pensioenstelsel hun geen goed pensioen op zal leveren. Voor hen duurt het nog lang voor ze met pensioen gaan en is er nog veel onzekerheid.

De grootste zorgen bestaan over de AOW. Voor mensen met een laag inkomen zal dit de belangrijkste bron van inkomen zijn na pensionering.

Keuzevrijheid
Het Nederlandse pensioenstelsel laat weinig ruimte over voor eigen keuzes. Als u bij een werkgever werkt die een pensioenregeling heeft, dan moet u daaraan meedoen. U bent afhankelijk van het pensioenfonds waarbij uw werkgever is aangesloten, of van de pensioenverzekeraar waarmee de werkgever een contract heeft. Veel mensen geven aan meer keuzemogelijkheden te willen hebben.

Bron: Issuemonitor Pensioenen

>meer

Bestaande hypotheken na 1 januari 2013 | 21-09-2012

Alle op 31 december 2012 hypotheken die als eigenwoningschuld kunnen worden gekwalificeerd worden aangemerkt als een bestaande schuld. Voor bestaande hypotheken geldt daarom niet de eis van een annuitair aflossingsschema. Dit is ook als de eigen woning in 2012 wordt verkocht en in 2013 pas weer een eigen woning wordt gekocht. Het overgangsrecht geldt ook voor die gevallen waarin op 31 december 2012 al een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koop zijn aangegaan en waarbij de woning in ieder geval in 2013 wordt geleverd. Bestaande contracten van kapitaalverzekeringen (KEW), Bankspaarrekeningen (SEW) en beleggersrekeningen (BEW) worden gerespecteerd. Voorwaarde is wel dat het verzekerd kapitaal niet wordt verhoogd per 31 december 2012 en dat de inleg op de SEW of BEW niet wordt verhoogd per 31 december 2012. Het is dus nog wel mogelijk om na 31 december 2012 deze aflosproducten fiscaal geruisloos voort te zetten in een andere KEW, SEW of BEW. >meer

Hypotheken vanaf 1 januari 2013 | 20-09-2012

Volgens het wetvoorstel is de hypotheek die op of na 1 januari 2013 wordt afgesloten, de rente alleen aftrekbaar als die lening in maximaal 360 maanden ten minste volgens een annuitair aflossingsschema wordt afgelost. De hypotheek dient uiteraard te zijn aangegaan voor de aankoop van een eigen woning, voor onderhoud of voor verbetering van de eigen woning. Van belang is dat het aflossingsschema bij aanvang schriftelijk overeengekomen moeten zijn en dat ook daadwerkelijk wordt afgelost. Dit geldt dus alleen voor nieuwe hypotheken. Door de invoering van de verplicte annuitair aflossingsschema, is per 1 januari 2013 geen plaats meer voor de fiscale faciliteit voor de kapitaalverzekering Eigen Woning, de Spaarrekening Eigen Woning en het Beleggingsrecht Eigen Woning.

>meer

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl